Datasheet.kr   

2N3133 PDF 데이터시트 : 부품 기능 및 핀배열

부품번호 2N3133
기능 Small Signal Transistors
제조업체 Central
로고 Central 로고 


전체 1 페이지

		

No Preview Available !

2N3133 데이터시트, 핀배열, 회로
Small Signal Transistors
TO-39 Case (Continued)
TYPE NO.
DESCRIPTION
VCBO
(V)
2N2854 NPN AMPL/SWITCH
2N2855 NPN AMPL/SWITCH
2N2890 NPN AMPL/SWITCH
2N2891 NPN AMPL/SWITCH
2N2904A PNP AMPL/SWITCH
2N2905A PNP AMPL/SWITCH
2N2927 PNP AMPL/SWITCH
2N2951 NPN AMPL/SWITCH
2N2958 NPN AMPL/SWITCH
2N2959 NPN AMPL/SWITCH
2N2960 NPN AMPL/SWITCH
2N2961 NPN AMPL/SWITCH
2N3015 NPN CORE DRIVER
2N3019 NPN AMPL/SWITCH
2N3020 NPN AMPL/SWITCH
2N3053 NPN AMPL/SWITCH
2N3072 PNP AMPL/SWITCH
2N3107 NPN AMPL/SWITCH
2N3108 NPN AMPL/SWITCH
2N3109 NPN AMPL/SWITCH
2N3110 NPN AMPL/SWITCH
2N3114 NPN HIGH VOLTAGE
2N3119 NPN AMPL/SWITCH
2N3120 PNP AMPL/SWITCH
2N3122 NPN AMPL/SWITCH
2N3133 PNP AMPL/SWITCH
2N3134 PNP AMPL/SWITCH
2N3137 NPN VHF/UHF OSC
2N3244 PNP CORE DRIVER
2N3245 PNP CORE DRIVER
2N3252 NPN CORE DRIVER
2N3253 NPN CORE DRIVER
2N3299 NPN AMPL/SWITCH
2N3300 NPN AMPL/SWITCH
2N3326 NPN AMPL/SWITCH
2N3388 NPN AMPL/SWITCH
2N3420 NPN AMPL/SWITCH
2N3421 NPN AMPL/SWITCH
2N3439 NPN HIGH VOLTAGE
2N3440 NPN HIGH VOLTAGE
MIN
60
60
100
100
60
60
30
60
60
60
60
60
60
140
140
60
60
100
100
80
80
150
100
45
50
50
50
40
40
50
60
75
60
60
60
125
85
125
450
300
VCEO
(V)
*VCER
MIN
40
40
80
80
60
60
25
20
20
20
30
30
30
80
80
40
60
60
60
40
40
150
80
45
30
35
35
20
40
50
30
40
30
30
40
100
60
80
350
250
VEBO ICBO @ VCB
(V) (µA)
(V)
*ICEO
**ICES
***ICEV
****ICER
MIN
5.0 0.10
40
5.0 0.10
40
5.0 0.50
60
5.0 0.50
60
5.0 0.10
50
5.0 0.10
50
4.0 - -
--
5.0 0.10
50
5.0 0.025
50
5.0 0.025
50
5.0 - -
--
5.0 - -
--
5.0 0.20
30
7.0 0.10
90
7.0 0.10
90
5.0 0.25
30
4.0 0.01** 30
7.0 0.01** 60
7.0 0.01*
60
7.0 0.01*
60
7.0 0.01*
60
5.0 10
100
4.0 50
60
4.0 0.01*
30
5.0 - -
--
4.0 0.50
30
4.0 0.50
30
4.0 0.50
20
5.0 0.50
30
5.0 0.50
30
5.0 0.50
40
5.0 0.50
60
5.0 0.01** 50
5.0 0.01** 50
5.0 0.10
50
6.0 - -
--
6.0 0.50*** 80
6.0 0.50*** 120
7.0 20
360
7.0 20
250
hFE @ IC @ VCE VCE (SAT) @ IC fT Cob ton toff NF
(mA) (V) (V) (mA) (MHz) (pF) (ns) (ns) (dB)
*TYP *TYP *TYP *TYP *TYP
MIN MAX
100 300 1,000
40 120 1,000
30 90 1,000
50 150 1,000
40 120 150
100 300 150
30 130 50
20 150 10
40 120 150
100 300 150
100 300 150
100 300 150
30 120 150
100 300 150
40 120 150
50 250 150
30 130 50
100 300 150
40 120 150
100 300 150
40 120 150
30 120 30
50 200 100
30 130 150
25 100 300
40 120 150
100 300 150
20 120 50
50 150 500
30 90 500
30 90 500
25 75 500
40 120 150
100 300 150
40 120 150
60 - - 2.5
40 120 1,000
40 120 1,000
40 160 20
40 160 20
1.0
1.0
2.0
2.0
10
10
5.0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.0
10
10
10
10
10
10
1.0
10
10
10
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10
10
10
5.0
2.0
2.0
10
10
MAX
0.40
0.40
0.50
0.50
0.40
0.40
0.25
0.50
0.50
0.50
0.50
2.00
0.40
0.20
0.20
1.40
1.00
1.00
1.00
0.25
0.25
1.00
0.50
0.50
1.50
0.60
0.60
0.30
1.00
1.20
1.00
1.20
0.60
0.60
0.40
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
1,000
1,000
1,000
1,000
150
150
50
150
150
150
150
500
150
150
150
150
300
1,000
1,000
150
150
50
100
300
300
150
150
50
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
150
2.5
2,000
2,000
50
50
MIN MAX MAX MAX MAX
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
30 70 - - - - - -
30 70 - - - - - -
200 8.0 - - - - - -
200 8.0 - - - - - -
100 20 - - - - - -
200 8.0 - - - - - -
250 8.0 - - - - - -
250 8.0 - - - - - -
250 8.0 - - - - - -
250 8.0 - - - - - -
250 8.0 - - 60 - -
100 12 - - - - - -
100 12 - - - - - -
100 15 - - - - - -
130 10 - - - - - -
70 20 - - - - - -
60 20 - - - - - -
70 25 - - - - - -
60 25 - - - - - -
40 9.0 - - - - - -
250 6.0 40 700 - -
130 10 - - - - - -
60 25 - - - - - -
200 10 - - - - - -
200 10 - - - - - -
500 3.5 - - - - - -
175 25 50 185 - -
150 25 55 165 - -
200 12 45 70 - -
175 12 50 70 - -
250 8.0 60 150 - -
250 8.0 60 150 - -
250 8.0 - - - - - -
36 35 - - - - - -
40 150 - - - - - -
40 150 - - - - - -
15 10 - - - - - -
15 10 - - - - - -
61
www.centralsemi.com


구       성총 1 페이지
다운로드[ 2N3133.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

휴대전화 : 010-3582-2743


상호 : 아이지 인터내셔날

전화번호 : 051-319-2877, [ 홈페이지 ]링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
2N3133

Small Signal Transistors

Central
Central
2N3133

Trans GP BJT NPN 35V 3-Pin TO-18 Box

New Jersey Semiconductor
New Jersey Semiconductor

DataSheet.kr    |   2019   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵