Datasheet.kr   

50N06 PDF 데이터시트 : 부품 기능 및 핀배열

부품번호 50N06
기능 Low voltage high current power MOS FET
제조업체 ETC
로고 ETC 로고 전체 7 페이지

		

No Preview Available !

50N06 데이터시트, 핀배열, 회로
50N06
* '6
72
Available
RoHS*
COMPLIANT
'
*
6
VDS
ID
VGS
PD
TJ
Tstg
EAS
52.4
Ciss
Coss
Crss
VDS=2v, V GS=0V,f=1.0MHZ
VDS=2v,V GS=0V,f=1.0MHZ
VDS=2v,V GS=0V,f=1.0MHZ
50N06 pdf, 반도체, 판매, 대치품
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
-100
-50
7.
Notes :
1. VGS =0 V
2. ID =250A
0 50 100 150 200
TJ (ć)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-100
-50
8.
0 50 100
TJ (ć)
Notes :
1. V = 10 V
GS
2. I = 26.2 A
D
150 200
103
102
101
100
10-1
Operation in This Area
is Limited by RDS(on)
100 µs
1 ms
10 ms
DC
Notes :
1. TC = 25 oC
2. TJ = 175 oC
3. Single Pulse
100
VDS
9.
101
(V)
102
60
50
40
30
20
10
0
25
50
10.
75 100 125 150 175
TC (ć)
100
D =0 .5
0 .2
1 0 -1
0 .1
0.0 5
0.0 2
0.0 1
sin g le p u ls e
1 0 -2
1 0 -5
1 0 -4
1 0 -3
t1
11.
Notes :
1. Z
(t)
JC
=
1.24
/W
Max.
2 . D u t y Fa c t o r , D = t /t
12
3. T
JM
-T =
C
P*
DM
Z
(t)
JC
PDM
t1
t2
1 0 -2
1 0 -1
100
101
(sec)

4페이지


50N06 전자부품, 판매, 대치품
9.90 ±0.20
(8.70)
ø3.60 ±0.10
TO-220
4.50 ±0.20
1.30
+0.10
–0.05
1.27 ±0.10
2.54TYP
[2.54 ±0.20]
1.52 ±0.10
0.80 ±0.10
2.54TYP
[2.54 ±0.20]
0.50
+0.10
–0.05
2.40 ±0.20
10.00 ±0.20
:

7페이지구       성총 7 페이지
다운로드[ 50N06.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

휴대전화 : 010-3582-2743


상호 : 아이지 인터내셔날

전화번호 : 051-319-2877, [ 홈페이지 ]링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
50N02-09

SUB50N02-09

Vishay Siliconix
Vishay Siliconix
50N024

SUD50N024

Vishay Siliconix
Vishay Siliconix

DataSheet.kr    |   2020   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵